Forslag om at ændre 2,5 kg-grænsen mv.

OBS! Forslaget et sat på pause på grund på Folketingsvalget den 1. november 2022.

Arbejdstilsynet (AT) sendte i august 2022 et forslag til en ændring af ”kølebekendtgørelsen” i høring. Forslaget går på at sænke kravene til arbejde med køleanlæg og varmepumper og indebærer flere regelændringer, herunder at de vil:

  • Ændre på certifikatkravene, så kravet om kølemontørcertifikat ikke længere gælder for arbejde over 2,5 kg, men først fra 3 kg. kølemiddelfyldning.
  • Ændre på certifikatkravene, så der ikke kræves certifikat for opstilling og idriftsættelse af hermetisk lukkede anlæg.
  • Ændre på certifikatkravene, så der for arbejde med naturlige kølemidler kræves kølemontørcertifikat fra 1 kg. kølemiddelfyldning.
  • Ændre eftersynsintervallet fra et til to år på anlæg mellem 3 og 5 kg kølemiddelfyldning.
  • Fjerne kravet om eftersyn på anlæg med op til og med 3 kg kølemiddelfyldning.
  • Hæve den generelle grænse for, hvornår en virksomhed skal ISO 9001-certificeres fra anlæg med 2,5 kg fyldning til 3 kg. Når det gælder de fabrikssamlede (hermetisk lukkede) anlæg, ophæves kravet fuldstændigt.

Høringsfristen for forslaget var den 1. september 2022, og ændringen var tiltænkt at træde i kraft 1. november 2022.

For nuværende er arbejdet med AT's forslag sat midlertidigt på pause på grund af Folketingsvalget den 1. november 2022, og det er dermed uvist, hvad der sker på den anden side af valget; om forslaget bliver taget op igen eller ej. 

Dansk Køl & Varme vurderer, at det vil være en alvorlig fejl at gennemføre de 5 første ændringer og har gjort - og gør stadig - opmærksom på dette over for beslutningstagerne. Det gør vi med udgangspunkt i argumenterne nedenfor.

Konsekvenser for klimaet

Sænkede krav til, hvornår man skal have kølemontørcertifikat, kan få voldsomme konsekvenser for klimaet.

Ifølge Miljøstyrelsen er udslippet fra alene varmepumper på omkring 30.000 tons CO2-ækvivalenter om året. Dansk Køl & Varmes beregninger viser, at selv med uddannelseskrav som i dag, vil dette udslip stige til omkring 70.000 tons i 2028 på grund af det voldsomt store antal varmepumper, der installeres i disse år. I en typisk varmepumpe på 2,5 kg svarer kølemidlet til 5 tons CO2. Cirka det samme som det årlige CO2-udslip fra et gennemsnitligt oliefyr. Det samlede udslip fra varmepumper og køleanlæg er allerede i dag på omkring 300.000 tons CO2-ækvivalenter om året, hvilket svarer til udslippet fra et af de store, kulfyrede elværker, som Regeringen netop vil lukke ned for at stoppe den globale opvarmning.

Det er nogle af de argumenter, som Dansk Køl & Varme har fremlagt for politikere, meningsdannere og nationale medier. Argumenter, der burde være særligt relevante i disse klimakrisetider.

Konsekvenser for arbejdsmarkedet

Der uddannes kun 40-50 køleteknikere om året, og for at sikre at de er udlært alsidigt i faget og har erfaring med større anlæg, er ISO 9001-certificering et krav til de virksomheder, der vil være uddannelsessted for en køleteknikerlærling. Mange virksomheder fravælger dog allerede i dag ISO 9001-certificering af økonomiske årsager og kan dermed heller ikke uddanne køleteknikere. Med den foreslåede ændring vil langt flere virksomheder droppe ISO 9001 og dermed også uddannelsen af nye køleteknikere.

Vigtige samfundsinteresser som for eksempel datacentre, vindmøller og medicinalindustrien kan ikke fungere uden køleteknikere, og den manglende uddannelse af køleteknikere kan derfor blive et stort problem for samfundet.

Eneste lyspunkt

Af alle de ovennævnte ændringsforslag bakker Dansk Køl & Varme kun op om punkt nr. 6:  At ændre på certifikatkravene, så der for arbejde med naturlige kølemidler kræves certifikat fra 1 kg.

Hertil udtaler formand, Thomas Panum, at ”der er brandbare kølemidler i næsten alle små klimaanlæg og varmepumper i dag, for eksempel R32. Derfor er det kun på tide, at man sænker kravet om kølemontørcertifikat for type 1-kølemidler til 1 kg.”

Du kan læse hele høringsforslaget her.

Dette site benytter cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores brug af cookies. Læs mere her >

OK