Om Dansk Køl & Varme

Dansk Køl & Varme er brancheforening for virksomheder i Danmark (inklusive Færøerne og Grønland) der installerer og servicerer køleanlæg, varmepumper,  ventilation og andre installationer, der bruger køleteknik.

Dansk Køl & Varme er en uafhængig brancheforening og er ikke en del af andre erhvervs- eller arbejdsgiverorganisationer. 

Mission

Vores mission er at samle alle interesserede virksomheder på køle- og varmepumpeområdet og at varetage disse virksomheders tekniske, økonomiske og juridiske interesser. Det indebærer blandt andet vejledning af foreningens medlemmer samt kontakt til relevante myndigheder.

Vi har som organisation tre mærkesager: Kvalitet, lovligt arbejde og grøn omstilling.

Vi arbejder for at sikre et højt niveau af kvalitet i de anlæg, som vores medlemmer installerer og servicerer.
Det gør vi blandt andet ved at støtte og hjælpe vores medlemmer i at opfylde fag- og lovgivningsmæssige krav og ved at gøre myndighederne opmærksomme på vigtigheden af gode installationer. Derfor er ”kvalitet” et nøgleord i vores mission.

Ulovligt arbejde uden de nødvendige, lovpligtige certifikater er et udbredt problem. Vi gør derfor en aktiv indsats for at bekæmpe ulovligt arbejde. Vi er i aktiv dialog med de relevante myndigheder med henblik på synliggøre det ulovlige arbejde og presse på for, at myndighederne følger op på det. Vi stiller krav til vores medlemmer og hjælper dem med at anmelde ulovligt arbejde, når de bliver bekendt med det. Derfor er ”lovligt arbejde” en mærkesag for vores mission.

Klimavenlige kølemidler er en vital del af den grønne omstilling. Vi arbejder derfor for at fremme omstillingen til klimaneutrale eller klimavenlige kølemidler. Det gør vi både ved at understøtte, at nye anlæg fremover installeres med klimavenlige kølemidler og ved at lægge vægt på kvalitet. Dårlige køl- og varmepumpeinstallationer kan nemlig føre til udslip af drivhusgasser.

Lovligt arbejde samt montering og service af høj kvalitet foretaget af veluddannede kølemontører kan være med til at bidrage til den grønne omstilling.

 

Vision

Køle- og varmepumper er helt centrale for, at moderne virksomheder og et moderne samfund som det danske kan fungere. Groft sagt går produktionen af medicin i stå, fødevarer bliver fordærvede, og internettet går ned, hvis ikke vi har køleteknik.

Vi kan se, at køle- og varmepumpeteknologi har fået en stigende udbredelse og betydning i det danske samfund. Derfor vil kvalitet være af højeste betydning for at være en konkurrencedygtig virksomhed indenfor køle- og varmepumpeområdet.

Samtidigt vil barren for at drive en effektiv og lovlig køle- og varmepumpevirksomhed løbende blive forhøjet. Dansk Køl & Varme og vores medlemmer skal være på forkant med især ny teknologi, ny lovgivning samt målsætninger for miljø og klima. Det gælder blandt andet montering af den nyeste teknologi indenfor køle- og varmepumper samt viden om de nyeste og mest bæredygtige kølemidler.

Ambition

Dansk Køl & Varme skal være den mest kompetente og ressource effektive organisation indenfor køle- og varmepumpeområdet. Dansk Køl & Varme skal være det naturlige førstevalg af brancheorganisation for virksomheder, hvor køleteknik er vigtig. Dansk Køl & Varme skal være myndighedernes og politikkernes oplagte sparringspart når ny lovgivning skal udformes eller den eksisterende lovgivning skal håndhæves.

Dansk Køl & Varmes vedtægter pr. november 2020

 

Sekretariat & Bestyrelse

Thomas Panum Bestyrelsesformand tbp@pvn.dk

Søren Bülow Direktør sb@koeleteknik.dk

Marie Thorup Kommunikationsansvarlig mt@koeleteknik.dk

Nikolai Skovmøller Alstrup Teknisk konsulent nsa@koeleteknik.dk

Dinna G. Rasmussen Administrativ medarbejder info@koeleteknik.dk

Anders B. Hansen Bestyrelsesmedlem  

Casper Christiansen Bestyrelsesmedlem cac@advansor.com

Jens Petter Hansen Bestyrelsesmedlem  

Stig Nilsson Bestyrelsesmedlem stig@selantec.dk

Jan Dalgaard Bestyrelsessuppleant  

Per Andersen Bestyrelsessuppleant  

Vakant Studentermedhjælper student@koeleteknik.dk

Lars Anderberg Foreningsrevisor la@anderbergklima.dk

Allan Horsdal Foreningsrevisorsuppleant ah@celcius.dk